🔺 بررسی چالش های صنعت مبلمان

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 بررسی چالش های صنعت مبلمان

🔹 گرجی، مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک: در مصرف داخلی، میزان تولید و میزان واردات و قاچاق می تواند نقش بازی کند. میزان مصرف داخل کشور در سال ۱۴۰۰ سه عدد ۴۸ میلیونی حدود ۱۱ تا واردات بود و ۳۷ تا هم مجموعه تولید داخل بوده که آن را به عنوان کم مصرف داخلی می توانیم در نظر بگیریم.

ادامه مطلب ...
popup