🔺 تقاضا برای بازسازی بند زنان موزه قصر/کاشت کلم در زمین کاخ مروارید

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 تقاضا برای بازسازی بند زنان موزه قصر/کاشت کلم در زمین کاخ مروارید

🔺 تقاضا برای بازسازی بند زنان موزه قصر/کاشت کلم در زمین کاخ مروارید

🔹 تقاضا برای بازسازی بند زنان زندان قصر، کاشت کاهو در زمین گلف کاخ مروارید، مرمت بخشی از ایوان کریمخانی و افزایش مسیرهای گردشگری کوهستان از جمله خبرهای میراث فرهنگی و گردشگری در این هفته بود.

ادامه مطلب ...
popup