🔺 در فضای دانشگاه و بیمارستان‌ نباید تسلیم وضعیت شویم

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 در فضای دانشگاه و بیمارستان‌ نباید تسلیم وضعیت شویم

🔹 کاری کنید که نیروهایتان در بهداشت و درمان در باور و اخلاق رشد پیدا کنند. شورای سلامت ایجاد کنید؛ طرح امام رضا زیرمجموعه این شوراست. این شورا اگر فعال شود با یازده کمیته ای که دارد اتفاقات خوبی می افتد.

ادامه مطلب ...
popup