🔺 علل نارضایتی بخشی از مردم از دستگاه قضایی را احصاء و برای رفع سریع آن اقدام کنید

Loading fehamnews خبر فهام

🔺 علل نارضایتی بخشی از مردم از دستگاه قضایی را احصاء و برای رفع سریع آن اقدام کنید

🔹 رئیس قوه قضاییه گفت: صرف‌نظر از رضایت آن بخش از مردم و مراجعان به دستگاه قضایی، شما قضات دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات مستمرا نسبت به احصاء علل نارضایتی بخشی از مردم از دستگاه قضایی اهتمام داشته باشید.

ادامه مطلب ...
popup