Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی و حوادث
  • 🎥 دبیرکل اتاق اصناف: واحدهای صنفی که نباید باز باشند در صورت فعالیت ، بدون اخطار پلمب می شوند

🎥 دبیرکل اتاق اصناف: واحدهای صنفی که نباید باز باشند در صورت فعالیت ، بدون اخطار پلمب می شوند