Loading fehamnews خبر فهام
  • خبر فهام
  • اجتماعی و حوادث
  • 🎥 اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی: متخلفان و ناقضان محدودیت های کرونایی از 300 تا 1میلیون و 500 هزار تومان جریمه می شوند.

🎥 اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی: متخلفان و ناقضان محدودیت های کرونایی از 300 تا 1میلیون و 500 هزار تومان جریمه می شوند.